เกี่ยวกับเรา

Sci4Kid เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาแบบ STEM Education ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ, ความคิดสร้างสรรค์, ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จำเป็น โดยเน้นการทดลองด้วยการปฏิบัติจริง (Hand-on) เพื่อให้ผู้ทดลองได้ผ่านกระบวนการตั้งแต่การเรียนรู้ทฤษฎีไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นการออกแบบหรือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้ในอนาคต