หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (Climate Change Grade 4-6)

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ชื่อผู้แต่ง: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ขนาดหนังสือ: 21.0 x 26.0 cm.
จำนวนหน้า: 100 หน้า

หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แบ่งเป็น 4 หน่วย ได้แก่
👉 หน่วยที่ 1 ระบบโลก
👉 หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
👉 หน่วยที่ 3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
👉 หน่วยที่ 4 การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมนำเสนอแนวความคิดในการดำเนินชีวิตที่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และวิธีปฏิบัติตตนเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและองค์ความรู้ในระดับของตน นอกจากนี้ในหนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ยังได้สอดแทรกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวางแผน การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)

ภายในหนังสือจะประกอบไปด้วยเอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับครูและเอกสารกิจกรรมสำหรับผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 

ราคาเล่มละ 94 บาท

Additional Information

Weight 0.5 กก.
Dimensions 26 × 21 × 2 เซนติเมตร

ตัวอย่างกิจกรรม

- หนังสือ แบ่งเป็น 4 หน่วย ได้แก่ ระบบโลก, การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก, ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
     
- ภายในหนังสือจะประกอบไปด้วยเอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับครูและเอกสารกิจกรรมสำหรับผู้เรียน
- มีใบความรู้, ใบกิจกรรม และการทดลองที่มีการบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
   
- ตัวอย่างเนื้อหา เช่น การทดลองวัดอุณหภูมิอากาศ ณ เวลาต่าง ๆ, การออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่กำหนด และสืบค้นความรู้เกี่ยวกับแก๊สเรือนกระจก เป็นต้น