หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Climate Change Grade 7-9)

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ชื่อผู้แต่ง: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ขนาดหนังสือ: 21.0 x 26.0 cm.
จำนวนหน้า: 168 หน้า

หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แบ่งเป็น 3 หน่วย ได้แก่
👉 หน่วยที่ 1 ภูมิอากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลง
👉 หน่วยที่ 2 ผลกระทบและผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
👉 หน่วยที่ 3 ร่วมมือกันเพื่อโลกที่ยั่งยืน

ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมนำเสนอแนวความคิดในการดำเนินชีวิตที่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และวิธีปฏิบัติตตนเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและองค์ความรู้ในระดับของตน นอกจากนี้ในหนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ยังได้สอดแทรกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวางแผน การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)

ภายในหนังสือจะประกอบไปด้วยเอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับครูและเอกสารกิจกรรมสำหรับผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 

ราคาเล่มละ 155 บาท

Additional Information

Weight 0.5 กก.
Dimensions 26 × 21 × 2 เซนติเมตร

ตัวอย่างกิจกรรม

- หนังสือ แบ่งเป็น 3 หน่วย ได้แก่ ภูมิอากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลง, ผลกระทบและผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และร่วมมือกันเพื่อโลกที่ยั่งยืน
     
- ภายในหนังสือจะประกอบไปด้วยเอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับครูและเอกสารกิจกรรมสำหรับผู้เรียน
- มีใบความรู้, ใบกิจกรรม และการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Climate Change    Climate Change    Climate Change
- ตัวอย่างเนื้อหา เช่น คำแนะนำสำหรับวิธีปฐมพยาบาลโรคลมเหตุร้อนเบื้องต้น, การเตรียมรับมืออากาศร้อน และความเสี่ยงของโรคระบาดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นต้น