เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน อย่างง่าย (Rain Gauge (Direct Reading))

270 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอย่างง่าย ใช้เก็บบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ที่ต้องการสำรวจ และนำข้อมูลปริมาณน้ำฝนนั้นมาวิเคราะห์
  • เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการจะวัดปริมาณน้ำฝน เพื่อวิเคราะห์ คำนวณ และพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในปีต่อๆไป
  • อ่านค่าได้ในหน่วยนิ้วและมิลลิเมตร
  • ทำด้วยพลาสติกใส คุณภาพดี มองเห็นสเกลชัดเจน ขนาดประมาณ 100×210 มม.
  • สามารถปักลงในดินได้ สะดวกต่อการใช้งาน

Additional Information

อุปกรณ์ในชุด

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอย่างง่าย 1 ชิ้น, คู่มือและตารางบันทึกปริมาณน้ำฝน 1 ชุด

ตัวอย่างกิจกรรม

วิธีการใช้งาน ปักอุปกรณ์ลงบนพื้นดิน ในบริเวณโล่งกว้าง ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ อ่านค่าตามสเกล และจดบันทึกค่า ไม่ควรตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนไว้ในที่ที่น้ำมารวม ๆ กัน เช่น รางท่อน้ำ ใต้หลังคา เพราะน้ำจากจุดนั้นเป็นปริมาณน้ำฝนที่รวมมาจากหลายๆจุดเพื่อมาอยู่จุดเดียว ทำให้ค่าที่ต้องการวัดคลาดเคลื่อนได้ อุปกรณ์สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ทั้งหน่วยนิ้วและมิลลิเมตร โดยประเทศไทยใช้หน่วยวัดเป็น มิลลิเมตร