ชุดแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างง่าย (Principle of Electric Current-Basic Experiment Kit)

670 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 10 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เด็กจะสนุกสนานไปกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้ดูดหรือผลักวัตถุ เช่น ตะปู   ทดลองและเปรียบเทียบผลในหลายรูปแบบ ฝึกแก้ปัญหา ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  ปลูกฝังให้เด็กสนใจ และสนุกสนานตื่นเต้นไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น พร้อมสอดแทรกข้อเท็จจริงหรือทฤษฎีทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าทั้ง ทิศทางและการเกิดสนามแม่เหล็ก ,ขั้วแม่เหล็ก, ขดลวดเหนี่ยวนำ, กระแสไฟฟ้าและการวัดกระแส , ทิศทางการไหลของกระแส, วงจรไฟฟ้า, หลักการของเข็มทิศ  และทดลองสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยตนเอง ชุดอุปกรณ์ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน

อุปกรณ์ในชุด

 1. แผงแบตเตอรี่ (1)                  10. ตะปู (10)
 2. แผงมอเตอร์ (1)                    11. ลวดเคลือบฉนวน (1)
 3. ฝาครอบมอเตอร์ (ด้านหน้า) (1) 12. ปุ่มหมุน (1)
 4. ฝาครอบมอเตอร์ (ด้านหลัง) (1) 13. ปลั๊กเชื่อมต่อ (4)
 5. แกนขดลวด (1)                    14. เข็มทิศ (1)
 6. แกนขดลวด (200 รอบ) (1)    15. แท่งเหล็ก (1)
 7. ตัวยึดมอเตอร์ (2)                  16. กระดาษทราย (1)
 8. แท่งพลาสติก (1)                   17. ลวดหุ้มพลาสติก (1)
9. ฐานเข็มทิศ (1)        

ตัวอย่างกิจกรรม

แม่เหล็กมีคุณสมบัติพิเศษในการดูดวัตถุที่เป็นโลหะ และผลักแม่เหล็กขั้วเดียวกัน เราสามารถเรียนรู้และสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าได้จากกิจกรรม  “ แม่เหล็กไฟฟ้า”  จากอุปกรณ์ในชุด !! Principle of Electric Current พันขดลวดรอบแกนจนครบ 100 รอบ นำไปเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ สอดตะปูเข้าไปวางในแกนขดลวด แล้วสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่ตะปู  เป็นการทดสอบการเกิดแม่เหล็ก พร้อมศึกษาหลักการของสนามแม่เหล็ก จะทำให้เข้าใจและจดจำได้ดีมากยิ่งขึ้น   นอกจากกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว ภายในชุดมีคู่มือตัวอย่างกิจกรรมเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าหลากหลายกิจกรรม ทั้ง
 • กิจกรรมทิศทางการไหลของกระแส
 • กิจกรรมขดลวดเหนี่ยวนำ
 • กิจกรรมขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า
 • กิจกรรมการวัดกระแสกับขนาดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 • กิจกรรมจำนวนรอบขดลวดกับกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และ
 • กิจกรรมสร้างมอเตอร์ไฟฟ้า

วีดิโอ